Om PRIME For Life

PRIME For Life är en forskningsbaserad utbildning för vuxna och äldre tonåringar som minskar risken för alla typer av alkohol- och drogproblem. I kursen undersöker vi hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Vi varvar föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Alla deltagare får en möjlighet att undersöka sin egen risk för att utveckla problem och skapa en egen lågriskprofil. Programmet finns i flera olika versioner och kan användas både som en förebyggande utbildning på arbetsplatser och som ett motivationsprogram för riskkonsumenter.

 Allt vi säger och allt vi gör i PRIME For Life bygger på forskning. Vi håller oss ständigt ā jour med aktuell forskningsutveckling och i vår referensförteckning finns cirka 2 000 forskningsstudier från världens alla hörn. Ungefär vart fjärde år gör vi en större revidering av vårt program. Då uppdateras forskningsinnehållet och vi finslipar vår metod. Vi samarbetar också med några av världens främsta forskare inom missbruksområdet.

Det finns flera saker som skiljer oss från andra program och metoder. Den viktigaste skillnaden är kanske att PRIME For Life bygger på en egen preventionsmodell; riskreduceringsmodellen. Kärnan i denna modell är vi ser på alkohol- och drogproblem som livsstilsrelaterade hälsoproblem. Risken för att utveckla problem beror på genetiska faktorer i kombination med de livsstilsval som man gör (i detta fall hur mycket och hur ofta man väljer att dricka). Denna grundläggande tanke går som en röd tråd genom alla våra utbildningar och vi lägger stort fokus på att förändra högriskval till lågriskval. Vi har också uppfattningen att det aldrig är för sent för att förebygga problem!

 
> Om PRIME

> Utbildning

> Kalender

> FAQ

> Instruktörer

> Nyhetsbrev

> Kontakt

> Hem  

 

 

 

En annan sak skiljer oss från många utbildningar inom missbruksområdet är att vår metod är manualbaserad. Det betyder att alla som använder metoden gör det på ett standardiserat och kvalitetssäkrat sätt.

Vår metod utvecklas och förändras också i takt med att ny forskning identifierar framgångsrika strategier och förhållningssätt.  

Det finns ett stort antal oberoende studier från Sverige och USA som visar att programmet kan ha god effekt på både attityder och beteenden. Speciellt tydligt är detta bland högriskkonsumenter där man kan se en minskning av berusningsdrickandet. Bland rattfyllerister märks en ökad benägenhet att acceptera sin diagnos och en minskad återfallsfrekvens som håller i sig över tid. Naturligtvis betyder inte detta att alla utvärderingar har visat lika stark effekt, men vår policy är att öppet redovisa alla utvärderingsresultat. På vår amerikanska hemsida finns en omfattande lista på genomförda studier och resultat.

Innan programmet blev ackrediterat inom Kriminalvården genomfördes också en granskning av evidensen av en oberoende forskargrupp som kom fram till att programmet kan anses vara evidensbaserat. Socialstyrelsens planerar också att genomföra en liknande granskning.

 

PRI och PRIME For Life - Nordic

Prevention Research Institute, PRI, är ett icke-vinstdrivande utbildningsinstitut med säte i Lexington, Kentucky. Institutet startades 1983 då den första PRIME For Life-utbildningen skapades. PRIME For Life kom till Sverige 1998 och sedan 2009 drivs verksamheten av Nämndemansgården i Sverige AB under namnet PRIME For Life - Nordic.

 PRIME For Life ingår som en av alla utbildningar som Nämndemansgården har att erbjuda och tillhör Utbildningsenheten inom Nämndemansgården i Sverige AB.

Vår kärnverksamhet är utbildning och vi genomför grundutbildningar, instruktörsutbildningar och programutveckling. PRIME For Life-utbildningarna genomförs via ett nätverk med välutbildade instruktörer över hela landet. Eftersom vårt utbildningsprogram är forskningsbaserat håller vi oss ständigt á jour med det aktuella forskningsläget och uppdaterar vår utbildning och finslipar metoden utifrån nya rön.

 

Författarna till PRIME For Life

Ray Daugherty och Terry O'Bryan, PRI:s grundare, har tillsammans skapat denna utbildning och fortsatt att utveckla den genom åren. Deras arbete har presenterats i flera olika tidskrifter och publikationer och har uppmärksammats av CSAP (The Center of Substance Abuse Prevention). Ray är medförfattare till boken Reducing the Risk for Substance Abuse: A Life Span Approach, Plenum Press, New York, 1998.

PRIME och PRIME For Life är inregistrerade varumärken som ägs av Prevention Research Institute.

Allt material är upphovsrättsskyddat och ägs av Prevention Research Institute. Alla former av kopiering, elektroniskt eller på annat sätt utgör brott mot upphovsrättslagen.

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm